คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการปฎิบัติงาน มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ กำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสามารถอบรมฝึกฝนบุคคลอื่นได้ครอบคลุมในความเชี่ยวชาญ ความรู้ทักษะด้านเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจวางแผนการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติจัดทำแผนรองรับการประเมินผลโครงการ จัดทำแนวทางการปรับปรุงโครงการในบริบทของการจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อเตรียมความรู้ทักษะด้านแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ด้านการคิดวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ สามารถแก้ปัญหา การทดสอบ ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สามารถให้คำแนะนำและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
      1.สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
      2.ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
      3.มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพ       นักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ระดับ 5 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 5 ทั้ง 2 หน่วย 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-LGPB-179A ประเมินผลกระทบและมูลค่าเพิ่มเชิง เศรษฐกิจ
ECM-HJPW-180A วางแผนการนำโครงการไปดำเนินงาน และ ปรับปรุงโครงการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ