คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการปฎิบัติงาน มีทักษะทางความคิด การปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุป การตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ ทฤษฎีเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเองครอบคลุมในความเชี่ยวชาญ ความรู้ทักษะด้านเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์การตลาดด้านอุปสงค์ของหน่วยธุรกิจ วิเคราะห์วิธีการบริหาร ของหน่วยธุรกิจ วิเคราะห์ทางเทคนิคและการผลิต ของหน่วยธุรกิจ ประเมินมูลค่าของทรัพยากรประเมินต้นทุนค่าเสียโอกาสวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินสามารถแก้ปัญหา ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สามารถให้คำแนะนำ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1.สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
    2.ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
    3.มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการจัดการพื้นที่สีเขียว ระดับ 4 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ทั้ง 3 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-WYCB-178A ศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการด้วยเครื่องมือ ทางเศรษฐศาสตร์
ECM-LGPB-179A ประเมินผลกระทบและมูลค่าเพิ่มเชิง เศรษฐกิจ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ