คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสง อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสง อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางในงานติดตั้งระบบแสงและมีเทคนิคในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ระดับ 3 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านควบคุมงานติดตั้งระบบแสง  โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานต้นสังกัด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักเทคโนโลยีระบบแสง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-SGNM-171A ทดสอบโครงสร้างและการทำงานของอุปกรณ์ในระบบแสง
-MJQC-172A จัดทำเอกสารข้อมูลในงานติดตั้งและคู่มือการใช้งานระบบแสง
-FJXQ-173A ควบคุมงานติดตั้งระบบแสง
-RJMQ-174A ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งระบบแสง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ