คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสง อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสง อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีทักษะฝีมือด้านงานติดตั้งระบบแสงที่สามารถเลือกวิธีการขั้นพื้นฐาน เครื่องมือ วัสดุ และข้อมูลสำหรับการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ระดับ 3 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านงานติดตั้งระบบแสง สะสมอย่างน้อย 3 เดือน หรือ อย่างน้อย 5 งาน โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานต้นสังกัด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักเทคโนโลยีระบบแสง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-GZTC-161A ขนย้ายเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ในงานติดตั้งระบบแสง
-OGWK-162A จัดเก็บเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ในงานติดตั้งระบบแสง
-RSUK-163A ประกอบเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ในงานติดตั้งระบบแสง
-CMTB-164A ติดตั้งโครงสร้างงานระบบแสง
-RZRH-165A ติดตั้งโคมไฟงานระบบแสง
-YAKT-166A ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับเดินร้อยสายไฟฟ้า
-AAHZ-167A ติดตั้งอุปกรณ์เดินร้อยสายสัญญาณ
-EEXF-168A เข้าระบบ เชื่อมต่อสายไฟฟ้า
-TAVE-169A เข้าระบบ เชื่อมต่อสายสัญญาณ
-PCSA-170A ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ