คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ช่างซ่อมบำรุงรักษาเรือยอร์ช ระดับ 3 เป็นผู้ที่สามารถเลือกใช้และประยุกต์หลักการในการทำงาน ทำงานได้ตามมาตรฐานและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย สามารถให้บริการบำรุงรักษาเรือยอร์ชได้ตามคู่มือกำหนด แก้ไขปัญหาหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ โดยสามารถซ่อมบำรุงตัวเรือและทำสีเรือ ซ่อมบำรุงโครงสร้างเรือยอร์ช เปลือกเรือและเก๋งเรือยอร์ช สามารถติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยในเรือยอร์ช เครื่องต้นกำลังเรือ ระบบขับเคลื่อนและอุปกรณ์ประจำเรือยอร์ช ระบบไฟฟ้าเรือยอร์ช ระบบทำความเย็นภายในเรือยอร์ช และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรือยอร์ช ตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างานและรายงานผลการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

                     2.1  จบการศึกษาระดับ ปวช. ในสาขาช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเรือหรือทำงานบนเรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

                     2.3  มีประสบการณ์ปฏิบัติงานเครื่องกลบนเรือ การต่อเรือหรือซ่อมบำรุงเรือ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพการเดินเรือ เช่น ช่างกลเรือ ช่างต่อเรือ ช่างซ่อมบำรุงเรือ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-THRH-127A บริการบำรุงรักษาเรือยอร์ชตามคู่มือกำหนด
MRT-VUVZ-128A ซ่อมบำรุงตัวเรือยอร์ชและทำสีเรือยอร์ช
MRT-TYQA-130A ซ่อมบำรุงโครงสร้างเรือยอร์ช เปลือกเรือ และเก๋งเรือยอร์ช
MRT-WPOX-131A ติดตั้ง บำรุง รักษาอุปกรณ์ช่วยในเรือยอร์ช
MRT-OSJC-135A บำรุงรักษาเครื่องต้นกำลังเรือยอร์ช
MRT-MLHU-136A บำรุงรักษาระบบขับเคลื่อนและอุปกรณ์ประจำเรือยอร์ช
MRT-MUTQ-137A บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเรือยอร์ช
MRT-JVCK-139A บำรุงรักษาระบบทำความเย็นของเรือยอร์ช
MRT-RAKT-140A บำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรือยอร์ช
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0397-A : วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ยินดีต้อนรับ