คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early)


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early)
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early) จะสามารถใช้ข้อมูลดิจิทัลที่ทันสมัยในการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการนำเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การกำหนดแผนงานโครงการ ข้อเสนอทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งมีความเข้าใจระบบข้อมูลสามารถจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือเรียกใช้ได้อย่างสะดวก

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

           การเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการของในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early) นั้น ควรเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยพิจารณาลักษณะของงานได้จากหัวข้อถัดไป (กลุ่มบุคคลในอาชีพ)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

           ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ในทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีลักษณะงานดังนี้ (1) งานจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน กฎเกณฑ์หลักปฏิบัติหรือจัดทำร่างงบประมาณ (2) งานด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย หรือจัดทำผลงานทางวิชาการ ตำรา หลักสูตรสิ่งประดิษฐ์หรือข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และ (3) งานให้คำปรึกษาโดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงาน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CEC-OQZN-027 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล
CEC-CSYN-028 ใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอพพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน
CEC-MTBN-029 ใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน
CEC-MGHR-030 ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน
CEC-UKCS-033 ใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ
CEC-AUME-034 ปฏิบัติตามกฎหมายกรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล
CEC-ACJV-037 ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement; SLA)
CEC-YWBE-008 ออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design)
CEC-FPQC-010 ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (ProjectInitiation and Planning)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ