คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก - นำเข้า (ผู้ปฏิบัติพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก - นำเข้า (ผู้ปฏิบัติพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการยื่นคำร้องขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งออก-นำเข้าและสินค้าผ่านแดนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการขออนุญาตส่งออก-นำเข้าและสินค้าผ่านแดนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชำระค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ณ จุดรับชำระที่กำหนด ชำระค่าภาษีอากรผ่านระบบ e-Payment ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการส่งออก-นำเข้าและสินค้าผ่านแดน จัดทำเอกสารบัญชีสินค้าเพื่อการขออนุญาตนำสินค้าบรรทุกในยานพาหนะ กรณีสินค้าผ่านแดน จัดทำใบขนสินค้าผ่านแดน/ใบกำกับการขนย้ายของผ่านแดนและสัญญาวางประกันและฑัณฑ์บน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับส่งออก-นำเข้าและผ่านแดน ประสานงานบริษัทขนส่งสินค้า ในการรับส่งสินค้าส่งออก-นำเข้าและผ่านแดน ติดตาม ตรวจสอบสถานะของใบขนสินค้า ประสานงานการรับ-ส่งสินค้าในการขนส่งระหว่างประเทศ ประสานงานกรณีพบสินค้าเกิดความเสียหาย ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนตรวจปล่อย จัดชุดเอกสารเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจปล่อย ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจปล่อยสินค้า จัดทำเอกสารการรับ-ส่งมอบสินค้าเพื่อเป็นหลักฐาน ประสานงานบริษัทขนส่งสินค้า เพื่อรับส่งสินค้า ติดตามใบรับ-ส่งสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องเมื่อสินค้าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีสินค้าสำหรับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรทางบก จัดทำบัญชีสินค้าที่แสดงรายละเอียดสินค้าที่จะทำการผ่านแดน จัดทำใบขออนุญาตนำรถยนต์ ยานพาหนะผ่านด่านเข้าราชอาณาจักร จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารเพื่อจัดทำใบขนสินค้าผ่านแดน จัดทำใบขนสินค้าผ่านแดนและใบเคลื่อนย้ายของผ่านแดน กำหนดวงเงินวางประกัน ตรวจปล่อยสินค้าและขนส่ง โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบัติงานและเทคนิคในการคำนวณ
2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
3. สามารถทำงานและประสานงานกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอกได้
4. สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ และรายงานผลการปฏิบัติงานได้
5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
6. มีความรู้และความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยสินค้า
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
8. มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารรวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้ขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก – นำเข้า (ผู้ปฏิบัติพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า) ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติทางศุลกากร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด
3. ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของจากสถาบันที่กรมศุลกากรรับรองและต้องผ่านการสอบข้อสอบมาตรฐานของกรมศุลกากร
4. ได้รับการขึ้นทะเบียนตัวแทนออกของ (ที่มีสังกัด) กับกรมศุลกากร
5. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก – นำเข้า (ผู้ปฏิบัติพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า) จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ผ่านพิธีการศุลกากรซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ธุรการนำเข้าสินค้า (Import Officer), เจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกสินค้า (Export Officer) เจ้าหน้าที่อาวุโสนำเข้าสินค้า (Import Senior Officer), เจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกสินค้า (Export Senior Officer) ที่ผ่านการสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการรับอนุญาตจากกรมศุลกากร
3331    ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
หมายเหตุ : …………N/A………………………………………………………..
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-CSFI-672A ดำเนินการแจ้งข้อมูลสินค้าที่มีใบอนุญาตผ่านระบบ NSW (National Single Window)
LOG-XHOS-673A ชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมศุลกากร
LOG-IWME-674A เตรียมการ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและประสานงานการส่งออก-นำเข้าและสินค้าผ่านแดน
LOG-GLJF-675A เตรียมการและประสานงานการตรวจปล่อยการส่งออก-นำเข้า และสินค้าผ่านแดน
LOG-REXB-676A ดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าเพื่อการส่งออก-นำเข้าและผ่านแดน
LOG-QQCF-677A รับ-ส่งมอบสินค้าสำหรับส่งออก-นำเข้าและสินค้าผ่านแดน
LOG-ANSM-678A เตรียมการและการประสานงานเอกสารสินค้าผ่านแดนทางบก
LOG-APRA-679A ผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดนทางบก
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0005-A : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

ยินดีต้อนรับ