คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก - นำเข้า (ผู้ปฏิบัติงานธุรการส่งออก-นำเข้า) ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก - นำเข้า (ผู้ปฏิบัติงานธุรการส่งออก-นำเข้า) ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านงานจัดทำเอกสารเพื่อขอลงทะเบียนเป็นผู้ส่งออก- นำเข้า ตามระเบียบที่กรมศุลกากรกำหนด จัดทำเอกสารเพื่อขอลงทะเบียนเป็นผู้ส่งออก-นำเข้าตามระเบียบของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ จัดทำเอกสารเพื่อขอลงทะเบียนเป็นตัวแทนออกของ ตามระเบียบที่กรมศุลกากรกำหนดและหน่วยงานอื่นๆ รวบรวม จัดเตรียมเอกสารด้านการส่งออก -นำเข้าสินค้า ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งออก-นำเข้าสินค้า รวบรวมเอกสารเกี่ยวข้องกับการส่งออก  โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบัติงานและการคำนวณ
2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 
3. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
6. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
8. มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ตรงเวลา และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงาน ไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก - นำเข้า (ผู้ปฏิบัติงานธุรการส่งออก-นำเข้า) จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่จัดการส่งออกและนำเข้าสินค้า ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประสานงานนำเข้าสินค้า (Import Officer) เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งออกสินค้า (Export Officer) เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งออกและนำเข้า (Export / Import Officer) 
3313 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-BCCI-665A ยื่นคำขอเป็นผู้ประกอบการตามระเบียบทางราชการและหน่วยงานอื่นๆ ว่าด้วยการส่งออก-นำเข้า
LOG-ZVGB-667A จัดเตรียมเอกสารส่งออก-นำเข้าและการประสานงาน
LOG-VSTG-668A จัดทำเอกสารและการประสานงานเพื่อการส่งออก-นำเข้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ