คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย  กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการทำแม่พิมพ์ และแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ในกระบวนการทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี และควบคุมคุณภาพงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปและตัดสินใจในกระบวนการทำแม่พิมพ์ และพัฒนากระบวนการทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.  ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี ระดับ 4 ต้องสื่อสารภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-MFWL-116A กำหนดวัสดุ อุปกรณ์ และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี
PRT-MJAD-117A พัฒนาบุคลากรด้านการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี
PRT-NMIC-118A วางแผน และพัฒนากระบวนการผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ