คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีขั้นพื้นฐาน  สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด ภายใต้การสนับสนุนและการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

              ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี ระดับ 1 ต้องอ่านเขียนภาษาไทย หรือสามารถเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ช่วยช่างทำแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟี

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-SBVU-108A ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์เหลวเบื้องต้น
PRT-DCXT-109A ปฏิบัติงานผลิตแม่พิมพ์เฟล็กโซกราฟีชนิดพอลิเมอร์แข็งเบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ