คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถนำขั้นตอนที่มีผู้ออกแบบแล้ว ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานได้อย่างจำกัด ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 จะต้องผ่านการประเมิน 3 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ จัดทำต้นฉบับกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ ตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบต้นฉบับกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ ตรวจสอบความถูกต้องของงานพิมพ์ digital proof และเป็นผู้มีคุณลักษณะ ด้านการสื่อสารและ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 จะต้องมีประสบการณ์สาขางานออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี 
    2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) สาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขางานออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ช่างศิลป์ บรรณาธิการ ช่างภาพ นักออกแบบภาพประกอบ ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ  ช่างศิลป์ บรรณาธิการ ช่างภาพ นักออกแบบภาพประกอบ ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUB-ZZZ-3-042ZA จัดทำต้นฉบับกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์
PUB-ZZZ-3-043ZA ตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบต้นฉบับกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์
PUB-ZZZ-3-046ZA ตรวจสอบความถูกต้องของงานพิมพ์ digital proof
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ