คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า กำหนดวิธีการสำรวจพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ ประเภทของพื้นที่สีเขียวที่จะจัดทำการออกแบบ และหลักการสำรวจพื้นที่สามารถอธิบายข้อจำกัดและผลกระทบจากพื้นที่ที่ต้องการสำรวจเพื่อออกแบบพื้นที่สีเขียวและใกล้เคียงสามารถรวบรวมข้อมูลพื้นที่ในลักษณะทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลักษณะดิน หิน และแหล่งน้ำให้คำแนะนำการใช้ประโยชน์และการพัฒนาที่ดินมีความรู้พื้นฐานเรื่องวงจรการบริหารงานคุณภาพ สามารถจัดทำวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนของงานสามารถจัดทำรายงานการสำรวจพื้นที่สามารถกำหนดรูปแบบภูมิทัศน์ที่เหมาะสมกับพื้นที่กำหนดองค์ประกอบที่เป็นซอฟต์สเคป และฮาร์ดสเคป และจัดทำรายงานการวางแผนงานการออกแบบภูมิทัศน์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณ์การทำงาน โดยมีประสบการณ์การทำงานในด้านการสำรวจพื้นที่ วางแผนงานการออกแบบภูมิทัศน์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี อย่างต่อเนื่อง กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น
2. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่ วางแผนงานการออกแบบภูมิทัศน์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักสำรวจพื้นที่ นักธรณีวิทยา

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-AWFS-090A สำรวจพื้นที่
ECM-XFCF-091A วางแผนงานการออกแบบภูมิทัศน์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ