คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อ่านแบบรูปรายการมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารการจัดซื้อจัดหา สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาที่ดิน สามารถกำหนดรายละเอียดการใช้วัสดุในการก่อสร้างกำหนดค่าใช้จ่ายการใช้วัสดุในการก่อสร้างสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการคำนวณการประมาณราคามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดทำเอกสารการประมาณราคาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถจัดทำรายงานการประมาณราคาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความรู้พื้นฐานเรื่องวงจรการบริหารงานคุณภาพจัดทำแผนงานกระบวนการก่อสร้างสามารถจัดทำวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนของงานสามารถกำหนดกรอบเวลาส่งมอบงาน และสามารถรับประกันผลงานให้เป็นไปตามข้อตกลงได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณ์การทำงานในด้านการประมาณราคาก่อสร้าง หรือสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น
     2. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการประมาณราคาก่อสร้าง หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น
     3. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีใบรับรองการผ่านคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่  สีเขียว สาขาอาชีพนักออกแบบพื้นที่สีเขียว ระดับ 4 แล้ว และมีประสบการณ์หลังจากผ่านคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

     นักประมาณราคา

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-LDUB-173A ประมาณราคาก่อสร้าง
ECM-YSQZ-174A จัดทำแผนงาน กระบวนการก่อสร้าง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ