คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะสนับสนุนการทำงานพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ผู้ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสมรรถนะนี้จะต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องในการบริหารยุทธศาสตร์การเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างประเทศได้ สามารถอบรมและสอนพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งสามารถจัดกิจกรรมทางศาสนาและงานพิธี จัดการสอนวัฒนธรรมและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และสามารถบริหารงานวัดไทยในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
 • ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานสมรรถนะพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ จำนวน 5 หน่วยสมรรถนะ
 • ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินมาตรฐานสมรรถนะพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • มีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องพระธรรมวินัยทางพระพุทธศาสนา
  • มีความสามารถในการเผยแผ่หรือสื่อพระธรรมคำสอนทั้งปริยัติและปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิปัสสนากรรมฐาน และด้านพิธีกรรมต่าง ๆ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศที่ไปเผยแผ่ในระดับที่จะสื่อสารได้
  • มีอุดมการณ์ที่จะไปเผยแผ่เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนในประเทศนั้น ๆ
  • มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและกฎหมายของประเทศที่จะไปเผยแผ่
  • มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะการสื่อสารออนไลน์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่สามารถสื่อสารผ่านช่องทางปกติได้
  • มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถปรับประยุกต์พระธรรมคำสอนได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของโลก
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DA-PFTR-001A บริหารยุทธศาสตร์การเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างประเทศได้
DA-RMUA-002A อบรมและสอนพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
DA-URTN-003A จัดกิจกรรมทางศาสนาและงานพิธีได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
DA-THPH-004A จัดการสอนวัฒนธรรมและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
DA-ZCVN-005A บริหารงานวัดไทยในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ