คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพนักเทคนิคสัตวแพทย์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพนักเทคนิคสัตวแพทย์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้านการดำเนินการเก็บตัวอย่างและรักษาคุณภาพตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ ด้านการดำเนินการรายงานผลและบริหารจัดการฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการด้านการการควบคุมคุณภาพของการทดสอบ ด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และการมีทักษะด้านการพยาบาลสัตว์เบื้องต้น

  1. เป็นบุคคลที่มีความรู้การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เที่ยงตรง สนับสนุนการรักษาของสัตว ภายใต้การควบคุมของนายสัตวแพทย์
  2. ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทย และคำศัพท์ทางด้านการดูแลสัตว์เพื่อใช้ในการทำงาน
  3. ความสามารถด้านการทำงานเป็นทีม และสนับสนุนการทำงานของนายสัตวแพทย์
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. ผู้ที่จะขอเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “นักเทคนิคการสัตวแพทย์ระดับ 6” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ประเภทที่ 1

  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์
  • ผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเทคนิคการสัตวแพทย์ ระดับ 5

ประเภทที่ 2

  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์
  • มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์หรือผ่านการอบรมในสมรรถนะทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ (ตามหน่วยสมรรถนะที่ 10301-10305 ) หรือ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อเนื่อง และมีใบรับรองหรือหลักฐานอื่นๆ แสดงการรับรอง หรือได้รับการรับรองจากหัวหน้างาน
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในสาขานักเทคนิคการสัตวแพทย์ หรือทำหน้าที่ในลักษณะเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ภายใต้การควบคุม กำกับ และดูแลของนายสัตวแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
--ZZZ-6-007ZA ควบคุมคุณภาพของการทดสอบสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
--ZZZ-6-007ZA จัดการห้องปฏิบัติการ
--ZZZ-6-007ZA การตรวจวิเคราะห์ทางวัดระดับฮอร์โมน (HORMONE) ตามการสั่งตรวจของนายสัตวแพทย์
--ZZZ-6-007ZA ตรวจวิเคราะห์ทางจุลพยาธิวิทยา และเซลล์วิทยา (HISTOPATHOLOGY& CYTOLOGY) ตามการสั่ง ตรวจของนายสัตวแพทย์
--ZZZ-6-007ZA ตรวจวิเคราะห์การตรวจชิ้นส่วนสังเคราะห์ทางพันธุกรรม (PCR TECHNIQUE) ตามการสั่ง ตรวจของนายสัตวแพทย์
--ZZZ-6-007ZA ตรวจวิเคราะห์วัดภูมิคุ้มกันวิทยา (IMMUNOLOGY) ตามการสั่ง ตรวจของนายสัตวแพทย์
--ZZZ-6-007ZA ตรวจวิเคราะห์ทางพิษวิทยา (TOXICOLOGY) ตามการสั่ง ตรวจของนายสัตวแพทย์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ