คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพพยาบาลสัตว์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพพยาบาลสัตว์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะในด้านการพยาบาลสัตว์ป่วย สนับสนุนการรักษาของนายสัตวแพทย์ ดูแลสัตว์ป่วยในอาการต่างๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษาสัตว์ป่วย ภายใต้การควบคุมของนายสัตวแพทย์อีกทั้งยังมีคุณลักษณะทั่วไปดังนี้

  1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ในการพยาบาลสัตว์ป่วย สนับสนุนการรัดษาของนายสัตวแพทย์ ดูแลสัตว์ป่วยในอาการต่างๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษาสัตว์ป่วย ภายใต้การควบคุมของนายสัตวแพทย์ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทย และคำศัพท์ทางด้านการดูแลสัตว์เพื่อใช้ในการทำงาน
  2. ความสามารถด้านการทำงานเป็นทีม และสนับสนุนการทำงานของนายสัตวแพทย์
  3. ความสามารถทางด้านการการพยาบาลดูแลสัตว์ป่วย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพพยาบาลสัตว์ ระดับ 6” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                    ประเภทที่ 1

  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์
  • ผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพยาบาลสัตว์ ระดับ 5

ประเภทที่ 2

  •   มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์
  • มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์หรือผ่านการอบรมในสมรรถนะทางด้านพยาบาลสัตว์ (ตามหน่วยสมรรถนะที่ 10201-10204 ) หรือ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อเนื่อง และมีใบรับรองหรือหลักฐานอื่นๆ แสดงการรับรอง หรือได้รับการรับรองจากหัวหน้างาน
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในสาขาการพยาบาลสัตว์ หรือทำหน้าที่ในลักษณะงานพยาบาลสัตว์ป่วยภายใต้การควบคุม กำกับ และดูแล ของนายสัตวแพทย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
--ZZZ-6-006ZA ประเมิน คัดกรอง วางแผน ดำเนินการและแก้ไขปัญหาสุขภาพ สัตว์ป่วยตามกระบวนการพยาบาล
--ZZZ-6-007ZA ช่วยเหลือนายสัตวแพทย์ทำหัตถการพิเศษด้านการกู้ชีพสัตว์ป่วยฉุกเฉินตามหลักพยาบาล
--ZZZ-6-007ZA ทำหัตถการพิเศษด้านการถ่ายภาพรังสี
--ZZZ-6-007ZA ช่วยนายสัตวแพทย์ทำหัตถการพิเศษด้านการทำคลอด
--ZZZ-6-007ZA ช่วยเหลือนายสัตวแพทย์ในขณะทำศัลยกรรม
--ZZZ-6-007ZA เตรียมอุปกรณ์ ทำความสะอาด และบำรุงรักษา เครื่องมือพิเศษอื่นๆ และเครื่องมือผ่าตัดเฉพาะโรค
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0351-A : บริษัท แม็คเวท จำกัด

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ