คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านทฤษฎีใหม่ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านทฤษฎีใหม่ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ระดับคุณวุฒินี้เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน ในการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยมีความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน มีทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงลึก ทักษะการวางแผน การบริหารจัดการระดับกลาง มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผน สามารถประยุกต์ ใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระ สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีทักษะเฉพาะทาง เชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีทักษะในการพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ สามารถพัฒนาหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตเกษตรผสมผสาน และมาตรฐานผลผลิตพืชและสัตว์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีได้ มีสมรรถนะในระดับ 5 และต้องมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านทฤษฎีใหม่ ระดับ 6 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้     

                    1. กลุ่มบุคคลในอาชีพเกษตรกร

                    2. มีประสบการณ์ในอาชีพเกษตรกรอย่างน้อย 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          เกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-ENAF-206A พัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
ARC-RJOR-211A พัฒนากระบวนการผลิตเกษตรผสมผสานให้ได้มาตรฐาน
ARC-ZXXH-215A พัฒนาผลผลิตพืชให้ได้มาตรฐาน
ARC-WOOB-216A พัฒนาผลผลิตสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
ARC-DRBQ-218A สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเกษตร
ARC-MFLO-219A พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0240-A : มูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน

ยินดีต้อนรับ