คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการสำรวจเพื่อการขนย้ายสินค้า การวางแผนการขนย้ายสินค้า การควบคุมการบรรจุหีบห่อและการบรรจุหีบห่อสินค้าประเภทต่างๆ การควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย และการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร  รวมถึงการถอดประกอบสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำเอกสาร และการตรวจสอบสินค้าหลังการขนย้าย โดยเป็นบุคคลที่
1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
2. มีทักษะการสื่อสารกับลูกค้า และการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
3. มีการสำรวจและวางแผนการขนย้ายสินค้า และพัฒนากระบวนการทำงานการบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
4. มีความสามารถควบคุมการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
5. มีความรู้ความเข้าใจในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้า และการตรวจสอบสินค้าหลังการขนย้าย
6. มีความละเอียดความรอบครอบ และใส่ใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ระดับ 4 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า อย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้ขอเข้ารับการประเมิน อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ระดับ 4 ต้องเป็นผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ระดับ 3 หรือ มีหลักฐานแสดงถึงความรู้และทักษะในสมรรถนะของอาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ระดับ 3 ได้แก่
2.1    บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า
2.2    จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้า
2.3    บรรจุหีบห่อสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์
2.4    บรรจุหีบห่อสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน
2.5    บรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝากสินค้า
2.6    ถอดประกอบสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3. ผู้ที่จะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 10 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพจัดส่งพัสดุและที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานปฏิบัติการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อ พนักงานควบคุมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อและขนย้าย พนักงานปฏิบัติการบรรจุหีบห่อ พนักงานปฏิบัติการขนย้ายสินค้า พนักงานปฏิบัติงานควบคุมยานพาหนะ พนักงานปฏิบัติงานสำรวจสินค้าและสถานที่ในการขนย้าย  พนักงานปฏิบัติงานประเมินและวิเคราะห์สินค้า พนักงานปฏิบัติงานตรวจสอบรายการสินค้า พนักงานปฏิบัติงานตรวจสอบการขนย้าย  พนักงานปฏิบัติงานควบคุมการบรรจุหีบห่อ พนักงานปฏิบัติงานตรวจสอบการบรรจุหีบห่อ พนักงานปฏิบัติงานควบคุมการขนย้ายสินค้า

หมายเหตุ : 
N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-SHB-4-056ZB สำรวจเพื่อการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
LOG-SHB-4-056ZB วางแผนการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
LOG-SHB-4-056ZB ควบคุมการดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
LOG-SHB-4-056ZB ควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
LOG-SHB-4-056ZB ตรวจสอบสินค้าหลังการขนย้าย
LOG-SHB-4-056ZB ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
LOG-SHB-4-056ZB จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้าในที่อยู่อาศัย
LOG-SHB-4-056ZB สำรวจเพื่อการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน
LOG-SHB-4-056ZB วางแผนการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน
LOG-SHB-4-056ZB ควบคุมการดำเนินการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนย้ายสินค้าในสำนักงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ