คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า การบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้า การขนย้ายสินค้าและจัดวางสินค้า รวมถึงการบรรจุหีบห่อสินค้าประเภทต่างๆ โดยเป็นบุคคลที่
1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลข  
2. มีทักษะการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อใช้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความสามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
4. มีทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า
5. มีความละเอียดความรอบครอบ และใส่ใจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ระดับ 2
1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 6 เดือน หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงาน อย่างน้อย 6 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
1.2 ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตรงตามประเภทของยานพาหนะ
2. ผู้ขอเข้ารับการประเมิน อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ระดับ 2 ต้องเป็นผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ระดับ 1 หรือ มีหลักฐานแสดงถึงความรู้และทักษะในสมรรถนะของอาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ระดับ 1 ได้แก่  
2.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
2.2 บรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
2.3 ขนย้ายสินค้าขึ้นรถและลงรถ
2.4 ขนย้ายสินค้าภายในที่อยู่อาศัย
2.5 จัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่กำหนด
3. ผู้ที่จะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ระดับ 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 8 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพจัดส่งพัสดุและที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานปฏิบัติการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อ พนักงานควบคุมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อและขนย้าย พนักงานปฏิบัติการบรรจุหีบห่อ พนักงานปฏิบัติการขนย้ายสินค้า พนักงานปฏิบัติงานควบคุมยานพาหนะ พนักงานปฏิบัติงานสำรวจสินค้าและสถานที่ในการขนย้าย  พนักงานปฏิบัติงานประเมินและวิเคราะห์สินค้า พนักงานปฏิบัติงานตรวจสอบรายการสินค้า พนักงานปฏิบัติงานตรวจสอบการขนย้าย  พนักงานปฏิบัติงานควบคุมการบรรจุหีบห่อ พนักงานปฏิบัติงานตรวจสอบการบรรจุหีบห่อ พนักงานปฏิบัติงานควบคุมการขนย้ายสินค้า เป็นต้น

หมายเหตุ : 
N/A
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-SHB-2-056ZB จัดเตรียมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-SHB-2-056ZB บำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-SHB-2-056ZB ใช้เส้นทางในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
LOG-SHB-2-056ZB บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อสินค้า
LOG-SHB-2-056ZB จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายสินค้า
LOG-SHB-2-056ZB บรรจุหีบห่อสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์
LOG-SHB-2-056ZB บรรจุหีบห่อสินค้าประเภทอุปกรณ์สำนักงาน
LOG-SHB-2-056ZB บรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการรับฝากสินค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ