คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความเชี่ยวชาญด้านผ้าไทย

2. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย และหรือภาษาพื้นถิ่นอาเซียนหรือภาษาสากล

3. มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร

4. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

5. สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ

6. สามารถพัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญา องค์ความรู้/เทคโนโลยีแก่เยาวชน และสังคมไทยได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 6 สาขาอาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 6

2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 6 สาขาอาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านผ้าทอไม่น้อยกว่า 5 ปีและมีผลงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CRA-HPX-6-095ZA จัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ