หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-HPX-6-095ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตผ้าทอ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01371 วางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม 1. ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนำไปใช้วางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมอย่างถูกต้อง 01371.01
01371 วางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม 2. การติดตามและประเมิน ดำเนินการตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 01371.02
01372 กำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่าย 1. ราคาสินค้ามีการสำรวจตลาดที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 01372.01
01372 กำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่าย 2. ผลิตภัณฑ์ ได้กำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่ายได้อย่างถูกต้องตามหลักการกำหนดราคา 01372.02
01373 จัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า 1. ช่องทางการจำหน่ายมีการเลือกอย่างถูกต้อง 01373.01
01373 จัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า 2. ผลการสำรวจความต้องการของลูกค้า จัดทำได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 01373.02
01373 จัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า 3. สินค้าจัดจำหน่ายตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 01373.03
01373 จัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า 4. สินค้าที่จัดจำหน่ายมีการส่งเสริมการอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมได้อย่างถูกต้อง 01373.04
01374 บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์ 1. คุณสมบัติของสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์จำแนกประเภทได้อย่างถูกต้อง 01374.01
01374 บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์ 2. ผลิตภัณฑ์สินค้าเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องตรงกับชนิดของสินค้า 01374.02
01374 บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์ 3. ผลิตภัณฑ์สินค้าที่บรรจุเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบมีตรวจสอบสินค้าอย่างถูกต้อง 01374.03
01374 บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์ 4. ผลิตภัณฑ์มีการออกแบบการบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องตรงตามประเภทการขนส่งและจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ 01374.04
01375 บริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม 1. การผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมมีการคำนวณต้นทุนอย่างถูกต้อง 01375.01
01375 บริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม 2. ต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมมีการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 01375.02
01375 บริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม 3. ต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมมีการประเมินเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 01375.03
01375 บริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม 4. สินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมมีการบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 01375.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการวางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

2. ปฏิบัติการกำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่าย

3. ปฏิบัติการจัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

4. ปฏิบัติการบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์

5. ปฏิบัติการบริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การวางแผนการตลาด

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์

3. เทคนิคการเพิ่มมูลสินค้า

4. หลักการตลาด

5. การบรรจุภัณฑ์สินค้า

6. การวิจัยการตลาดเบื้องต้น

7. การจัดการผลิตสินค้า

8. การบริหารต้นทุน

9. การบริหารความเสี่ยง

10. ข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับการอนุรักษ์14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   1. รายงานผลการวางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

   2. รายงานผลการกำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่าย

   3. รายงานการจัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

   4. รายงานการจัดการบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์

   5. รายงานการบริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   1. ใบผ่านการอบรมที่เกี่ยวกับการจัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

   2. แฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

   3. เอกสารการนำเสนองานหรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงาน พื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   ประเมินเกี่ยวกับการจัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมผ้าทอเทคนิคยก

(ง) วิธีการประเมิน

   1. พิจารณาหลักฐานความรู้

   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ 

   1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องวางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

   2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องกำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่าย

   3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

   4. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดการบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์

   5. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องบริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. การวางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมโดยวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีการเพิ่มมูลสินค้าได้อย่างถูกต้อง

   2. การกำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่ายโดยกำหนดราคากลางของสินค้าได้อย่างยุติธรรม

   3. การจัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า โดยการขายส่ง และขายปลีกสินค้าตามรายการความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   4. การจัดการบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   5. การบริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

  3. รายงานผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

  3. รายงานผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

3. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

  3. รายงานผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

4. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

  3. รายงานผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

5. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

  3. รายงานผลการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
ยินดีต้อนรับ