คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานลูกค้านำเสนอผลิตภัณฑ์อัญมณี โดยเป็นบุคคลที่

1. มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

2. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน

3. มีความรู้การบริหารจัดการระดับต้น กำกับดูแลควบคุมกระบวนการทำงานและปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง

4. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคด้วยตนเอง

5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานอาชีพ 

6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

7. เรียนรู้และการประเมินผลการทำงานของตนเองได้

8. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ


การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพสาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับอาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี ชั้น 4 อย่างน้อย 1 ปี เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับอาชีพจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี ชั้น 4

2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับอาชีพจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี ชั้น 4 ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 1 หน่วยสมรรถนะ

3. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ชั้น 4 โดยต้องมีใบรับรองผลงานเช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน 

4. ผู้ที่ประสงค์ขอรับการประเมินในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับในชั้นที่สูงขึ้น ต้องถือครองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับชั้น 4 ไว้อย่างน้อย 1 ปี หรือ สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพตามข้อกำหนดการเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละชั้น


กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในอาชีพผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัญมณี ซึ่งมีหน้าที่ที่ให้ลูกค้านำเสนอผลิตภัณฑ์อัญมณี โดยมีตำแหน่งงาน เช่น ผู้จัดการฝ่ายขาย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GEM-ZZZ-4-128ZB สื่อสารภาษาต่างประเทศในธุรกิจอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-4-129ZB ปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-4-130ZB ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในงานอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-4-131ZB ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-4-132ZB มีความรู้ในด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-4-133ZB ลูกค้านำเสนอผลิตภัณฑ์อัญมณี
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0355-A : สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย)

ยินดีต้อนรับ