คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพผู้ประเมินคุณภาพเพชร ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า อาชีพผู้ประเมินคุณภาพเพชร ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านประเมินคุณภาพเพชร การกำหนดวิธีการประเมินคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล และการประเมินค่าจากคุณภาพเพชร โดยเป็นบุคคลที่

1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล

2. มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย

3. สามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้คำปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และความชำนาญ

4. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานอาชีพ

5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล

6. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ

7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี


การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานอย่างน้อย 1 ปี และประสบการณ์ในวิชาชีพสาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าอาชีพผู้ประเมินคุณภาพเพชร ชั้น 6 รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 ปีเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าอาชีพผู้ประเมินคุณภาพเพชร ชั้น 6

2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าอาชีพผู้ประเมินคุณภาพเพชร ชั้น 6 ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 3 หน่วยสมรรถนะ

3. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าอาชีพผู้ประเมินคุณภาพเพชร ชั้น 6 โดยต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ  หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน


กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในอาชีพผู้ประเมินคุณภาพเพชรซึ่งมีหน้าที่ด้านประเมินคุณภาพเพชร การกำหนดวิธีการประเมินคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล และการประเมินค่าจากคุณภาพเพชร โดยมีตำแหน่งงาน เช่น เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ นักตรวจสอบเพชรผู้เชี่ยวชาญด้านเพชรผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเพชรผู้บริหารงานด้านเพชรและเจ้าของกิจการด้านเพชร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GEM-ZZZ-6-046ZB สื่อสารภาษาต่างประเทศในธุรกิจอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-6-047ZB ปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-6-048ZB ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในงานอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-6-049ZB ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-6-050ZB มีความรู้ในด้านอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-6-051ZB กำหนดวิธีการประเมินคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
GEM-ZZZ-6-052ZB ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล
GEM-ZZZ-6-053ZB ประเมินคุณภาพเพชร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ