คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ มีทักษะในการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีขึ้น ปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชที่มีอยู่เดิมให้มีลักษณะที่ดีขึ้น รวมถึงมีความรู้ในการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชสำหรับการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สามารถวางแผนระบบการป้องกันโรคและศัตรูพืชซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านการพัฒนาเกษตรกรรม และมีความสามารถในการพัฒนาเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือวินิจฉัยโรคพืชและประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเข้าสู่ระดับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ 3. ได้รับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ 4. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 4 หรือ 5. มีผลงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ 6. มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพอย่างน้อย 3 ปี การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)   1. ผ่านการประเมินสมรรถนะของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ชั้น 5 ตามเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
BIT-QFWZ-026A ปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว
BIT-RRDG-027A ปรับปรุงพันธุ์สัตว์
BIT-MPSP-028A ปรับปรุงพันธุ์พืช
BIT-QGVH-029A บริหารจัดการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช
BIT-RBTC-030A วางแผนระบบการป้องกันโรคและศัตรูพืช
BIT-MRFE-031A พัฒนาวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจสอบโรคพืช
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0270-A : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ