คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพช่างกายอุปกรณ์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพช่างกายอุปกรณ์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพช่างกายอุปกรณ์ ชั้น 5 ต้องสามารถปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ควบคุมและตรวจสอบของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้วินิจฉัยสั่งการรักษาหรือภายใต้การกำกับของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์  สามารถประดิษฐ์ แก้ไข ตกแต่ง กายอุปกรณ์ ทั้งกายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริมที่มีความซับซ้อน มีความเป็นผู้นำและการจัดการทรัพยากรของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถในการถ่ายทอดสอนงานเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และช่างกายอุปกรณ์ในกำกับดูแล ประสานการทำงานในการให้ข้อมูล คำแนะนำ การให้คำปรึกษากับทีมสหวิชาชีพหรือบุคคลทั่วไปเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในงานกายอุปกรณ์ให้เป็นที่รู้จักต่อสังคม อีกทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะทั่วไปดังนี้
1.    ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงาน
2.    ความสามารถด้านความเป็นผู้นำและการนำเสนอผลงาน
3.    ความสามารถด้านการจัดการเพื่อผลสำเร็จของหน่วยงาน
4.    ความสามารถด้านดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.    ความรับผิดชอบในหน้าที่และจริยธรรมในการปฏิบัติงานอาชีพ
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพช่างกายอุปกรณ์ ชั้น 5” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1.1 มีใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 หรือ
    1.2 มีใบรับรองผลการศึกษา ประกาศนียบัตรคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานกายอุปกรณ์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานกายอุปกรณ์ และมีประสบการณ์การทำงานอย่างไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยแสดงใบรับรองผลการทำงานที่ออกให้จากสถานประกอบการ หรือ
    1.3 มีประสบการณ์ในการทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยงานที่ให้บริการประดิษฐ์ แก้ไข ตกแต่ง กายอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือแสดงหลักฐานผลงานกายอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนไม่น้อยกว่า 10 ชิ้นต่อปี หรือแสดงผลงานกายอุปกรณ์ไม่ซับซ้อนไม่น้อยกว่า 30 ชิ้นต่อปี (ในกรณีกายอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนน้อยกว่า 10 ชิ้นต่อปีให้เทียบผลงานโดยใช้กายอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อน 3 ชิ้นเท่ากับกายอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน 1 ชิ้น) โดยแสดงใบรับรองผลงานหรือผลการทำงานที่ออกให้จากสถานประกอบการ หรือใบรับรองการฝึกอบรมอาชีพที่ออกให้จากสถานประกอบการ
หมายเหตุ : สถานประกอบการ หมายถึง โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน หรือสถานที่ซึ่งผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการเป็นประจำ และให้หมายความรวมถึง สถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำด้วย
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพช่างกายอุปกรณ์ ชั้น 5” ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหลักฐานหรือแบบทดสอบสมรรถนะ ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ตามที่กำหนด โดยต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 7 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ 1031 หน่วยสมรรถนะ 1032 หน่วยสมรรถนะ 1033 หน่วยสมรรถนะ 1041 หน่วยสมรรถนะ 1042 หน่วยสมรรถนะ 1043 และ หน่วยสมรรถนะ 1051
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในสาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือทำหน้าที่และปฏิบัติงานในลักษณะงานเกี่ยวกับการงานกายอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-LAVW-270A ประดิษฐ์ แก้ไข ตกแต่ง กายอุปกรณ์เทียมที่มีความซับซ้อน
MET-MVQN-271A ประดิษฐ์ ดัดแปลง แก้ไข ตกแต่ง กายอุปกรณ์เสริมที่มีความซับซ้อน
MET-LSWZ-272A จัดทำข้อมูลและรายงานการให้บริการด้านกายอุปกรณ์
MET-REGO-273A จัดการทรัพยากรและผลิตภาพของหน่วยงานกายอุปกรณ์
MET-JYGW-274A กำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
MET-ZXOG-275A ถ่ายทอดวิธีปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
MET-ZAFH-276A ให้ข้อมูล คำแนะนำ คำปรึกษา ประสานงาน ด้านกายอุปกรณ์กับทีม สหวิชาชีพ หรือบุคคลทั่วไปภายนอกสถานประกอบการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ