คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพประกอบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพประกอบเครื่องมือแพทย์ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์อาชีพประกอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2 จะสามารถปฏิบัติงานอ่านแบบและสัญลักษณ์ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมืออุปกรณ์ทางกลหรือทางไฟฟูา ในการท างานประกอบเครื่องมือแพทย์ได้ อีก ทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 2. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน 4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพประกอบเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2” ต้องมีประสบการณ์ในการ ทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประกอบเครื่องมือแพทย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทำงานจากสถาน ประกอบการ และมีความสามารถตามสมรรถนะที่ระบุไว้หรือ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพประกอบเครื่องมือแพทย์ชั้น 2” ต้อง ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ตามที่กำหนด 1 ใน 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 5 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC04 และ 103MA02

รูปแบบที่ 2 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 5 หน่วย คือ 102MC01 102MC03 102MC05 102MA01 และ 103MA03

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพประกอบเครื่องมือแพทย์ชั้น 2” สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นไป หลังจากผ่านการรับรองและถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพประกอบเครื่องมือแพทย์ชั้น 2” มาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-PJCW-244A คำนวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
MET-QSBG-245A อ่านแบบและสัญลักษณ์ GD&T
MET-PIRV-246A ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
MET-JPFF-247A ใช้เครื่องมือวัดละเอียด
MET-PQXV-250A ประกอบเครื่องมือแพทย์โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกล
MET-HZWD-249A อ่านแบบและสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
MET-OBAU-248A ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
MET-WYJY-251A ประกอบเครื่องมือแพทย์โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ