คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพปรับแต่งภาพ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพปรับแต่งภาพ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ พนักงานปรับแต่งภาพ ชั้น 2 จะสามารถ เตรียมงานและปรับแต่งภาพแบบดัดแปลงได้ และรักษาจรรยาบรรณโดยไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้า  และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
          1. ทักษะการสื่อสาร
          2. การทำงานเป็นทีม
          3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
          4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพปรับแต่งภาพ  ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2  ทั้ง 3 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ  ปรับแต่งภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-YMNW-124A เตรียมงานก่อนการผลิต
PHO-MDIT-125A ปรับแต่งภาพแบบพื้นฐาน
PHO-LESY-126A รักษาจรรยาบรรณในการปรับแต่งภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0304-A : สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ

ยินดีต้อนรับ