คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพผลิตภาพระบบดิจิตอล ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพผลิตภาพระบบดิจิตอล ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ พนักงานผลิตภาพระบบดิจิตอล  ชั้น 4  จะสามารถควบคุมคุณภาพของงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้านการผลิตภาพได้ และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้     
     1. ทักษะการสื่อสาร
     2. การทำงานเป็นทีม
     3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
     4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผลิตภาพระบบดิจิตอล  ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4  ทั้ง 1 หน่วย
     2. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผลิตภาพระบบดิจิตอล  ชั้น 4 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพผลิตภาพระบบดิจิตอล  ชั้น 3  มาก่อน
     3. ผู้ที่จะขอรับการประเมิน สามารถขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผลิตภาพระบบดิจิตอล  ชั้นที่ 3 ร่วมหรือควบกับคุณวุฒิวิชาชีพผลิตภาพระบบดิจิตอล ชั้น 4 พร้อมกันได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ  พนักงานผลิตภาพระบบดิจิตอล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-TOCO-128A ควบคุมคุณภาพของงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ