คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพผลิตภาพระบบดิจิตอล ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ อาชีพผลิตภาพระบบดิจิตอล ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ พนักงานผลิตภาพระบบดิจิตอล  ชั้น 3  จะสามารถควบคุมคุณภาพของงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้านการผลิตภาพได้ และบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
          1. ทักษะการสื่อสาร
          2. การทำงานเป็นทีม
          3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
          4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผลิตภาพระบบดิจิตอล  ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3  ทั้ง 1 หน่วย
2. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผลิตภาพระบบดิจิตอล  ชั้น 3 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพผลิตภาพระบบดิจิตอล  ชั้น 2  มาก่อน
3. ผู้ที่จะขอรับการประเมิน สามารถขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผลิตภาพระบบดิจิตอล  ชั้นที่ 2 ร่วมหรือควบกับคุณวุฒิวิชาชีพผลิตภาพระบบดิจิตอล ชั้น 3 พร้อมกันได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ  พนักงานผลิตภาพระบบดิจิตอล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-FSNJ-120A เตรียมงานก่อนการผลิต
PHO-NFEE-121A ปฏิบัติงานผลิตภาพระบบต่างๆ ตามยุคสมัย
PHO-BQTE-122A รักษาจรรยาบรรณในการผลิตภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ