คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพแต่งงาน ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพแต่งงาน ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ช่างภาพแต่งงาน  ชั้น 5     จะสามารถจัดการไฟล์ภาพและตกแต่งภาพ เพื่องานถ่ายภาพแต่งงานได้วางแผนการทำงานตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของลูกค้าชั้นสูง สื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กรชั้นสูงและจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
          1. ทักษะการสื่อสาร
          2. การทำงานเป็นทีม
          3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
          4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างภาพแต่งงาน  ชั้นที่ 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
หน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทั้ง 5 หน่วย
2. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพแต่งงาน  ชั้นที่ 5 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ
ช่างภาพแต่งงาน  ชั้นที่ 4 ก่อน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ  ช่างภาพแต่งงาน ช่างภาพแต่งงาน ผู้ช่วยช่างภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-SMZX-104A พัฒนาความรอบรู้กับสายงานที่เกี่ยวข้อง
PHO-EOXE-105A ถ่ายภาพแต่งงาน
PHO-LQNM-108A วางแผนการทำงานตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของลูกค้าขั้นสูง
PHO-CADT-111A สื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กรขั้นสูง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ