คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 6 สามารถปฏิบัติงาน ประเมินประสิทธิผลและศักยภาพของระบบผลิตไฟฟ้าจาก เซลล์แสงอาทิตย์ สามารถวิเคราะห์งบประมาณและผลตอบแทน วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนระบบผลิต ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถจัดการงานภายในและภายนอกองค์กร และติดต่อต่างประเทศ รวมถึง สามารถสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการ โดยเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการ พัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์ แสงอาทิตย์อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 6 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง

     หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

     หรือ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าใน สาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง

2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 3 ระดับ 4 และ ระดับ 5

    หรือ กรณีไม่ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 ระดับ 4 และ ระดับ 5 ผู้ที่จะเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 6 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะทั้งหมด 16 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะ ของ ระดับ 3 จำนวน 3 หน่วย ระดับที่ 4 จำนวน 4 หน่วย ระดับ 5 จำนวน 5 หน่วย และ ระดับ 6 จำนวน 4 หน่วย

3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional profile) และการประเมินการปฏิบัติงาน

4. ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

    หรือ มีหลักฐานการเข้าร่วมการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

5. ผู้ที่ผ่านการประมินจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ มีอายุ 3 ปี

    หลักเกณฑ์ ในการต่ออายุหนังสือรับรองฯ หากยังคงปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ในอาชีพสามารถต่ออายุได้ เลยโดยไม่ต้องเข้ารับการประเมินใหม่ โดยต้องมีหลักฐานยืนยันการปฏิบัติงาน หากไม่ได้ปฏิบัติงาน หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกิน 2 ปี จะต้องเข้าสู่การประเมินใหม่

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

     ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-SOL-6-004ZB ยกระดับความสัมพันธ์ในการขายสินค้ากับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการ
GPW-SOL-6-020ZB ประเมินประสิทธิผลและศักยภาพของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-SOL-6-021ZB วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-SOL-6-022ZB บริหารจัดการงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร และส่วนต่างประเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0237-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด
CB-0215-A : ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคลากรด้านพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ