คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

             บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 5 สามารถปฏิบัติงาน ติดตามแนวโน้มการซื้อของลูกค้า วิเคราะห์ผลตอบแทน การลงทุน และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการปิดการขาย สามารถสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและ บริการได้อย่างเหมาะสม สามารถประเมินพื้นที่ติดตั้งและตำแหน่งติดตั้งระบบไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถเลือกระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และเลือกอุปกรณ์ ป้องกันให้เหมาะสมกับระบบ รวมถึงสามารถตรวจสอบเอกสารและยื่นขอรับใบอนุญาตในการดำเนินการขอ สร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหา ในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็น ผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุตามแผนงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์ แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีหรือระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

      หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง

      หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมี ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 ปีอย่างต่อเนื่อง

      หรือ มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปีอย่างต่อเนื่อง

2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการขายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 3 และ ระดับ 4

     หรือ กรณีไม่ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 และ ระดับ 4 ผู้ที่จะเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะทั้งหมด 12 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะของ ระดับ 3 จำนวน 3 หน่วย ระดับที่ 4 จำนวน 4 หน่วย และ ระดับ 5 จำนวน 5 หน่วย

3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional profile) และการประเมินการปฏิบัติงาน

4. ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

   หรือ มีหลักฐานการเข้าร่วมการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

5. ผู้ที่ผ่านการประมินจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ มีอายุ 3 ปี

    หลักเกณฑ์ ในการต่ออายุหนังสือรับรองฯ หากยังคงปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ในอาชีพสามารถต่ออายุได้ เลยโดยไม่ต้องเข้ารับการประเมินใหม่ โดยต้องมีหลักฐานยืนยันการปฏิบัติงาน หากไม่ได้ปฏิบัติงาน หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกิน 2 ปี จะต้องเข้าสู่การประเมินใหม่

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

           ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-SOL-5-003ZB ติดตามแนวโน้มการซื้อสินค้าและปิดการขาย
GPW-SOL-5-016ZB พัฒนาความสัมพันธ์ในการขายสินค้ากับกลุ่มผู้ใช้สินค้าและบริการ
GPW-SOL-5-017ZB ประเมินพื้นที่และตำแหน่งในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-SOL-5-018ZB ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
GPW-SOL-5-019ZB ดำเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาตในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0237-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด
CB-0215-A : ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคลากรด้านพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ