คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

               บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัด การพลังงาน ระดับ 7 สามารถดำเนินการตรวจประเมินการจัดองค์กรด้านพลังงาน ตรวจประเมินศักยภาพการ อนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า ตรวจประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน ตรวจแผนและการ ปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า ตรวจแผนและการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน ตรวจติดตามประเมินการจัดการพลังงาน ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน และมีทักษะการ บริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนาองค์ความรู้หรือ นวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพื่อการพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน ระดับ 7 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีประสบการณ์ทำงานสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน อย่างน้อย 5 ปี

2. ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร.ในสาขาที่กําหนดให้ การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น

3. มีวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ชำนาญการ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

             ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน หรือบุคคลในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในตำแหน่ง วิศวกร ผู้จัดการ นักวิเคราะห์พลังงาน นักวิชาการด้านพลังงาน ผู้รับรับผิดชอบด้านพลังงาน เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-EME-7-009ZB ตรวจประเมินการจัดองค์กรด้านพลังงาน
GPW-EME-7-052ZB ตรวจประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
GPW-EME-7-053ZB ตรวจประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
GPW-EME-7-054ZB ตรวจแผนและการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
GPW-EME-7-055ZB ตรวจแผนและการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
GPW-EME-7-056ZB ตรวจติดตามประเมินการจัดการพลังงาน
GPW-EME-7-057ZB บริหารจัดการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0237-A : ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยินดีต้อนรับ