คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโสด้านความร้อน ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโสด้านความร้อน ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโสด้านความ ร้อน ระดับ 7 สามารถปฏิบัติงานการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรม อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำและระบบความร้อนอื่น จัดการพลังงานความร้อนในอาคาร จัดการพลังงานความ ร้อนในโรงงาน วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เลือก และมีทักษะการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่ มีความซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพื่อการพัฒนา องค์การอย่างเป็นระบบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโสด้านความร้อน ระดับ 7 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีประสบการณ์ทำงานสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านการจัดการพลังงานความร้อน อย่างน้อย 5 ปี

2. มีหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโสจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน หรือวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส จากกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

        ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน หรือ บุคคลในกลุ่มสาขาวิชาชีพและพลังงานทดแทน ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในตำแหน่งงาน วิศวกร ผู้จัดการ นักวิเคราะห์พลังงาน นักวิชาการด้านพลังงาน ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-EME-7-007ZB สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
GPW-EME-7-041ZB อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรม
GPW-EME-7-042ZB อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำและระบบความร้อนอื่น ๆ
GPW-EME-7-043ZB จัดการพลังงานความร้อนในอาคาร
GPW-EME-7-044ZB จัดการพลังงานความร้อนในโรงงาน
GPW-EME-7-045ZB วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0237-A : ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ