คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานในอาคาร ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานในอาคาร ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้จัดการด้านพลังงานในอาคาร ระดับ 7 สามารถปฏิบัติงานการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคาร จัดการพลังงานความร้อนในอาคาร วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และมีทักษะการบริหารจัดการ แก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงาน อาชีพ เพื่อการพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบ

 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

  ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้จัดการด้านพลังงานในอาคาร ระดับ 7 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

มีประสบการณ์ทำงานสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านการจัดการพลังงานในอาคาร อย่างน้อย 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

         ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานแลละพลังงานทดแทน สาขาการจัเดารพลังงาน หรือบุคคลในกลุ่มสาชาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในตำแหน่งงาน วิศวกร ผู้จัดการ นักวิเคราะห์พลังงาน นักวิชาการด้านพลังงาน ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-EME-7-004ZB สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
GPW-EME-7-028ZB จัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคาร
GPW-EME-7-029ZB จัดการพลังงานความร้อนในอาคาร
GPW-EME-7-030ZB วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0237-A : ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ