คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การประกอบระบบทางกล) ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การประกอบระบบทางกล) ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเตรียมและเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการติดตั้งชิ้นส่วนทางกล เข้าใจความหมายของแบบการประกอบระบบทางกล รวมถึงการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนทางกลปรับตั้งความแม่นยำทางกล การทดสอบ ตรวจสอบการประกอบระบบทางกลของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ
1.1 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่
เกี่ยวข้อง และ
1.2 มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
1.3 ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 หรือ
1.4 ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 3 หรือ
1.5 ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบระบบสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
2) เกณฑ์การประเมิน
2.1 ผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การประกอบระบบทางกล) ระดับ 3
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หากไม่ผ่านการประเมิน สามารถขอเข้ารับการประเมินใหม่ได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่เข้ารับการประเมิน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MCT-ZZZ-3-013ZB เตรียมความพร้อมและวางแผนควบคุมขั้นตอนการทำงานในการประกอบระบบทางกล
MCT-ZZZ-3-029ZB ถอดและประกอบชิ้นส่วนทางกลของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
MCT-ZZZ-3-030ZB ตรวจสอบการประกอบทางกล
MCT-ZZZ-3-031ZB รายงานการประกอบทางกล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ