คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาช่างเทคนิคเสริมสวย อาชีพช่างต่อขนตา ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาช่างเทคนิคเสริมสวย อาชีพช่างต่อขนตา ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพผิวรอบดวงตา และวิเคราะห์โครงหน้า วิเคราะห์สภาพเปลือกตาและรูปทรงดวงตาเพื่อออกแบบทรงขนตา  จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการต่อขนตาที่มีความสะอาดไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ทำความสะอาดให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานสากลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

          ใช้เทคนิคและทักษะในการต่อขนตาด้วยความเชี่ยวชาญมีความสวยงามและปลอดภัยตามหลักสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาช่างเทคนิคเสริมสวย อาชีพช่างต่อขนตา ระดับ 3 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี  สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ และผ่านการอบรมด้านการต่อขนตา มีประสบการณ์ในการต่อขนตาไม่น้อยกว่า 1 ปี จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ 4 หน่วยสมรรถนะ

          2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างต่อขนตา ระดับ 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างต่อขนตา ระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-BUE-3-013ZB วิเคราะห์สภาพผิวรอบดวงตา และวิเคราะห์โครงหน้าเพื่อออกแบบทรงขนตา
HDS-BUE-3-093ZB จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการต่อขนตาที่มีความสะอาดไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ทำความสะอาดให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานสากล
HDS-BUE-3-094ZB ใช้เทคนิคและทักษะในการต่อขนตาด้วยความเชี่ยวชาญมีความสวยงามและปลอดภัยตามหลักสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล
HDS-BUE-3-095ZB ให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาและการดูแลเส้นขนตาอย่างถูกวิธีและถูกหลักอนามัยภายหลังการต่อขนตา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0028-A : โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
CB-0292-A : บริษัท เดอะ ดีว่า กรุ๊ปส์ ออฟ บิวตี้ จำกัด
CB-0153-A : สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ