คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนแต่งหน้า ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนแต่งหน้า ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          สามารถสอนแต่งหน้าทั้งทางด้านวิชาการ ทางทฤษฎี และการปฏิบัติ  มีคุณธรรมจริยธรรม ทำการสอนแต่งหน้าพื้นฐาน แต่งหน้าธุรกิจบันเทิง และแต่งหน้าเทคนิคพิเศษได้อย่างสมบูรณ์ และเป็นไปตามสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ รวมทั้งผู้สอนสามารถสอนเทคนิคและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการแต่งหน้าได้ ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ได้เป็นอย่างดี ผู้สอนแต่งหน้าจะต้องมีกิริยามารยาท มีบุคลิกภาพภายในและภายนอกดี มีจรรยาบรรณของช่างแต่งหน้า เป็นผู้มีสุขภาพดี และมีสุขอนามัยที่ดีด้วย ปฏิบัติตนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ สามารถสอนการแต่งหน้าขั้นสูงได้ เช่น สอนการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้สอนเสริมสวย อาชีพผู้สอนแต่งหน้า ระดับ 6 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างแต่งหน้า ระดับ 4 มาแล้ว และจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ 8 หน่วยสมรรถนะ

          2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้สอนแต่งหน้า ระดับ 6 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพอื่นในสาขาวิชาชีพเสริมสวยได้ หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคเสริมสวย อาชีพช่างแต่งหน้า ระดับ 4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-BUE-6-011ZB วิเคราะห์พื้นฐานความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมช่างแต่งหน้า
HDS-BUE-6-082ZB วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมเพื่อจัดเตรียมหลักสูตรรายวิชาหรือหัวข้อการฝึกอบรมช่างแต่งหน้า
HDS-BUE-6-083ZB กำหนดรายละเอียดหลักสูตรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมแต่งหน้าให้มีความทันสมัย
HDS-BUE-6-084ZB จัดทำเอกสารและสื่อการเรียนรู้ประกอบการฝึกอบรมช่างแต่งหน้า
HDS-BUE-6-085ZB วางแผนการฝึกอบรมแต่งหน้า
HDS-BUE-6-086ZB เตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกการฝึกอบรมแต่งหน้า
HDS-BUE-6-087ZB ดำเนินการสอนหรือฝึกอบรมแต่งหน้าตามหัวข้อที่กำหนดสำหรับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
HDS-BUE-6-088ZB ประเมินผลการฝึกอบรมแต่งหน้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0028-A : โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
CB-0292-A : บริษัท เดอะ ดีว่า กรุ๊ปส์ ออฟ บิวตี้ จำกัด
CB-0153-A : สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า

ยินดีต้อนรับ