คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ของอาชีพนี้จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะสามารถ บํารุงรักษาเครื่องฉาบยางฉาบผ้าใบ ควบคุมเครื่องฉาบยางฉาบผ้าใบ ทํางานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้แล้ว แก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจําได้ และสามารถทํางานตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ บํารุงรักษา ปรับค่า เตรียมการผลิต ตรวจค่าความผิดปกติของเครื่องจักร อุปกรณ์และผลผลิตที่มาจากเครื่องฉาบยางประเภทต่างๆ ทําบันทึก จัดทํารายงาน ได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และมี จิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง(ยางฉาบผ้าใบ) ระดับ 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ (UOC) ของอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ระดับ 2 ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะหลัก (UOC)
          2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ)ระดับ 2
               ก. ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ระดับ 1 หรือ
               ข. มีประสบการทํางานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
               ค. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ ปวช.
          3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ระดับ 2 สามารถเลื่อนระดับอาชีพ ขึ้นระดับที่ 3 ได้โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง (ยางฉาบผ้าใบ) ระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RUB-ICEB-012A บำรุงรักษาเครื่องยางฉาบผ้าใบ
RUB-ELIT-053A ควบคุมเครื่องยางฉาบผ้าใบ
RUB-SLYY-014A ควบคุมคลังชิ้นส่วนยางล้อ (ยางฉาบผ้าใบ)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ