คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพนักบริหารการประปา ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพนักบริหารการประปา ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ สามารถวางแผนเชิงนโยบายสำหรับประปาชุมชนและกำกับดูแลแผนงานประปาชุมชนได้ ได้แก่ ประเมินศักยภาพการผลิต และการใช้น้ำประปาภายในชุมชน กำหนดนโยบายการบริหารงานประปาชุมชน จัดสรรทรัพยากรสำหรับงานประปาชุมชน จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง ดำเนินการตามแผนเชิงนโยบายประปาชุมชน ประเมินผลคุณภาพงานประปาชุมชน ปรับปรุงแผนเชิงนโยบายประปาชุมชน ร่วมถึงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ สามารถหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา นักบริหารการประปา ระดับ 6 
•    ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ต้องผ่านคุณวุฒิพนักงานผลิตน้ำประปาชุมชน ระดับ 3 มาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
•    มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตน้ำระบบ Conventional ไม่น้อยกว่า 6 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา นักบริหารการประปา ระดับ 6 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 6 ทั้ง 2 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในอุตสาหกรรมผลิตน้ำประปา เช่น พนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ำ เจ้าหน้าที่สูบน้ำ เจ้าหน้าที่บำบัดน้ำ เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำ หัวหน้าฝ่ายผลิต ผู้บริหารระดับล่าง บุคคลที่ปฏิบัติงานในระบบผลิตน้ำ หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-YKRQ-016A วางแผนเชิงนโยบายสำหรับประปาชุมชน
PUM-BKRA-017A กำกับดูแลแผนงานประปาชุมชน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ