คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพนักบริหารการประปา ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพนักบริหารการประปา ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ สามารถวางแผนเชิงนโยบายสำหรับประปาชุมชนและกำกับดูแลแผนงานประปาชุมชนได้ ได้แก่ ประเมินศักยภาพการผลิต และการใช้น้ำประปาภายในชุมชน กำหนดนโยบายการบริหารงานประปาชุมชน จัดสรรทรัพยากรสำหรับงานประปาชุมชน จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง ดำเนินการตามแผนเชิงนโยบายประปาชุมชน ประเมินผลคุณภาพงานประปาชุมชน ปรับปรุงแผนเชิงนโยบายประปาชุมชน ร่วมถึงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ สามารถหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา นักบริหารการประปา ชั้น 4 ต้องผ่านคุณวุฒิพนักงานผลิตน้ำประปาชุมชน ชั้น 3 มาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ไม่ต้องผ่านคุณวุฒิพนักงานผลิตน้ำประปาชุมชน ชั้น 3 แต่ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตน้ำระบบ Conventional ไม่น้อยกว่า 6 ปี 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา นักบริหารการประปา ชั้น 4 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 2 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
02216 วางแผนเชิงนโยบายสำหรับประปาชุมชน
02217 กำกับดูแลแผนงานประปาชุมชน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ