คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพผู้ควบคุมและกำกับงานประปาภายในอาคาร ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพผู้ควบคุมและกำกับงานประปาภายในอาคาร ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการวางแผนดำเนินการติดตั้งสุขาภิบาลในอาคาร ตรวจสอบงานประปาภายในอาคาร แก้ปัญหาการปฏิบัติงานประปาภายใน และสามารถปฏิบัติงานจัดทำแผนการทำงานติดตั้งระบบสุขาภิบาล จ่ายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคคล ตรวจติดตามการทำงาน เขียนรายงานการทำงานประปาภายในอาคาร ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การติดตั้ง บำรุงรักษาประปาในอาคาร กำหนดวิธีแก้ปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติงาน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ สามารถหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในการแก้ปัญหารวมถึงการควบคุม กำกับดูแลผู้ร่วมงานในงานติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา ผู้ควบคุมและกำกับงานประปาภายในอาคาร ระดับ 5
•    ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างวางท่อประปาภายในอาคาร ระดับ 3 มาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
•    มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า 7 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา ผู้ควบคุมและกำกับงานประปาภายในอาคาร ระดับ 5 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 5 ทั้ง 3 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างสาธารณูปโภคประปาและอุตสาหกรรมผลิตน้ำประปา เช่น คนงานก่อสร้าง ช่างประปา ช่างท่อ นายช่างประปา ช่างโยธา ผู้รับเหมารายย่อย วิศวกร หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศประกาศนียบัตรปริญญาตรีและประกาศประกาศนียบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-QCXY-071A วางแผนดำเนินการติดตั้งสุขาภิบาลในอาคาร
PUM-LTXN-072A ตรวจสอบงานประปาภายในอาคาร
PUM-FUIV-073A แก้ปัญหาการปฏิบัติงานประปาภายใน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ