คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักบริหารนวัตกรรมกู้ภัย ระดับ 8


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ภัย อาชีพนักบริหารนวัตกรรมกู้ภัย ระดับ 8
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM---8-009ZB บัญชาการเหตุการณ์ ICS (Incident Command System) ขั้นสูง
DPM---8-009ZB วิเคราะห์ปรับปรุงวิธีการแนวทางการกู้ภัย
DPM---8-009ZB ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยขั้นสูง
DPM---8-009ZB จัดทำนวัตกรรมการกู้ภัย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ