คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักบริหารกู้ชีพ ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักบริหารกู้ชีพ ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM---7-007ZB จัดการข้อมูลและฐานข้อมูล
DPM---7-008ZB นำหลักการและมาตรฐานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
DPM---7-008ZB บริหารจัดการเฉพาะทางการกู้ชีพ
DPM---7-008ZB อํานวยการการกู้ชีพ
DPM---7-008ZB พัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์
DPM---7-008ZB ใช้ความคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์
DPM---7-008ZB ใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารงานกู้ชีพ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ