คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักบริหารกู้ชีพ ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย สาขากู้ชีพ อาชีพนักบริหารกู้ชีพ ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านหลักสูตรเทียบเท่าหลักสูตรอบรมนักบริหารสาธารณะสุขระดับสูง หลักสูตรแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน และหลักสูตรผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

        1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ นักบริหารกู้ชีพ ระดับ 7 ต้องเป็นผู้ที่ผ่านหลักสูตรเทียบเท่าหลักสูตรอบรมนักบริหารสาธารณะสุขระดับสูง และหลักสูตรแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน และหลักสูตรผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน

        2. หรือเป็นผู้ที่ผ่านหลักสูตรเทียบเท่าสาขาผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยปฏิบัติการแพทย์/หน่วยปฏิบัติการอำนวยการ

        3. และมีประสบการณ์การบริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการอย่างน้อย 3 ปี

        4. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารกู้ชีพ ระดับ 7 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน 6 หน่วยสมรรถนะ

         5. ในกรณีผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนี้ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะต่ออายุการรับรองในคุณวุฒิวิชาชีพระดับเดิม การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบตามเกณฑ์การปฏิบัติงานบางส่วน  หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉิน

หมายเหตุ :  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
DPM---7-008ZB พัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์
DPM-VEPW-023A ใช้ความคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์
DPM-QGKG-024A ใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารงานกู้ชีพ
DPM-YBJJ-018A นำหลักการและมาตรฐานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
DPM-KKGO-019A บริหารจัดการเฉพาะทางการกู้ชีพ
DPM-BMJS-020A อํานวยการการกู้ชีพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ