คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขาอารักขาบุคคลสำคัญ อาชีพเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขาอารักขาบุคคลสำคัญ อาชีพเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่ปฏิบัติงาน อารักขาบุคคลสำคัญ ที่มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำได้ โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวจากผู้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 3 ต้องมีสมรรถนะในการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ปฏิบัติการบุคคลสำคัญ ในสถานการณ์ปกติ และปฏิบัติการอารักขาบุคคลสำคัญ ในสถานการณ์ไม่ปกติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 3 ต้องมีและเป็นบุคคลที่มีขีดความสามารถในการควบคุมและสั่งการ สังเกต จดจำ ลักษณะ รูปพรรณ สิ่งผิดปกติได้เป็นอย่างดีมีความสามารถในการรักษาความลับได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีความสุภาพเรียบร้อยต่อบุคคลสำคัญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 3 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ เจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 2 และมีประสบการณ์การทำงานด้านการ อารักขาบุคคลสำคัญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 3. บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าทำการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 3 โดยไม่ผ่านทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ เจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 2 ต้องได้รับใบรับรองสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ระดับพื้นฐาน (32 ชั่วโมง) และใบรับรองสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ระดับสูง (32 ชั่วโมง) รวมแล้ว 2 หลักสูตรไม่น้อยกว่า 64 ชั่วโมง หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการ อารักขาบุคคลสำคัญ ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

เจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SEC-VGP-3-003ZB จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
SEC-VGP-3-004ZB ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในสถานการณ์ปกติ
SEC-VGP-3-005ZB ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในสถานการณ์ไม่ปกติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0171-A : บริษัท แอ็ดแวนซ์ เซ็คคิวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ยินดีต้อนรับ