คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขาอารักขาบุคคลสำคัญ อาชีพเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขาอารักขาบุคคลสำคัญ อาชีพเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอารักขาบุคคลสำคัญที่มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำได้ โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุม และแนะแนวจากผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 2 ต้องมีสมรรถนะในการ ปฏิบัติการ อารักขาบุคคลสำคัญ ในสถานการณ์ปกติ และปฏิบัติการอารักขาบุคคลสำคัญในสถานการณ์ไม่ปกติ   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ต้องมีและเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการสังเกต จดจำ ลักษณะ รูปพรรณ สิ่งผิดปกติได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการรักษาความลับได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความสุภาพเรียบร้อยต่อบุคคลสำคัญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน

 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ เจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ เจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ระดับ 2 ต้องได้รับใบรับรองสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ระดับพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 32 ชั่วโมง หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการ อารักขาบุคคลสำคัญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด (หรือรูปถ่ายแสดงการปฏิบัติหน้าที่การอารักขาบุคคลสำคัญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

เจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SEC-VGP-2-001ZB ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในสถานการณ์ปกติ
SEC-VGP-2-002ZB ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในสถานการณ์ไม่ปกติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0171-A : บริษัท แอ็ดแวนซ์ เซ็คคิวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ยินดีต้อนรับ