คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัสระดับ 3 สามารถปฏิบัติงาน ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องยนต์ดีเซล ซ่อมเครื่องยนต์ส่วนฝาสูบ ซ่อมเสื้อสูบตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัสใช้ก๊าซธรรมชาติอัด ซ่อมเครื่องอัดบรรจุอากาศ (เทอร์โบ) รถบรรทุกและรถบัส และซ่อมชุดเบรกไอเสียเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส ได้ตามคู่มือซ่อม โดยบุคคลต้องมีคุณลักษณะดังนี้
    1. การสื่อสาร
    2. การทำงานเป็นทีม
    3. การเรียนรู้
    4. การใช้เทคโนโลยี
    5. ความสามารถในการแก้ปัญหา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส ระดับ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 1 จำนวน 2 หน่วย ระดับ 2 จำนวน 2 หน่วย ระดับ 3 จำนวน 5 หน่วย รวม 6 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการยานยนต์ หรือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-BUS-3-010ZB ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์
ASV-BUS-3-011ZB ใช้เครื่องมือประจำตัวช่างตามข้อกำหนด
ASV-BUS-3-012ZB ใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษในงานบริการยานยนต์
ASV-BUS-3-013ZB ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องยนต์ดีเซล
ASV-BUS-3-014ZB ซ่อมเครื่องยนต์ส่วนฝาสูบ (Top Overhaul)
ASV-BUS-3-015ZB ซ่อมเสื้อสูบ
ASV-BUS-3-016ZB ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัสใช้ก๊าซธรรมชาติอัด
ASV-BUS-3-017ZB ซ่อมเครื่องอัดบรรจุอากาศ (เทอร์โบ) รถบรรทุกและรถบัส
ASV-BUS-3-018ZB ซ่อมชุดเบรกไอเสียเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ