คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-CAR-2-073ZB ตรวจสอบการติดตั้ง และปรับตั้งเครื่องยนต์สำหรับอุปกรณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวระบบดูด
ASV-CAR-2-074ZB ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวระบบดูด
ASV-CAR-2-075ZB เตรียมพื้นที่เพื่อติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ASV-CAR-2-076ZB ตรวจและเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ASV-CAR-2-077ZB ใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษในงานบริการยานยนต์
ASV-CAR-2-078ZB ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์
ASV-CAR-2-079ZB ใช้เครื่องมือประจำตัวช่างตามข้อกำหนด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ