คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-CAR-3-050ZB ซ่อมระบบไฟฟ้าอำนวยความสะดวก
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0196-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
CB-0024-A : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
CB-0330-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ยินดีต้อนรับ