คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-CAR-2-046ZB ซ่อมระบบไฟฟ้าตัวถัง
ASV-CAR-2-047ZB ใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษในงานบริการยานยนต์
ASV-CAR-2-048ZB ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์
ASV-CAR-2-049ZB ใช้เครื่องมือประจำตัวช่างตามข้อกำหนด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0282-A : วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
CB-0196-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
CB-0024-A : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
CB-0345-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ยินดีต้อนรับ