คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างซ่อมระบบเครื่องยนต์ ระดับ 2 จะสามารถปฏิบัติงาน ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องยนต์เบนซินเบื้องต้น ซ่อมแบบเปิดฝาสูบ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
    1. ทักษะการสื่อสาร
    2. การทำงานเป็นทีม
    3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
    4 การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมระบบเครื่องยนต์ ระดับ 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 1 จำนวน 2 และ ระดับ 2 จำนวน 2 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการยานยนต์ หรือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-CAR-2-034ZB ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องยนต์เบนซินเบื้องต้น
ASV-CAR-2-035ZB ใช้เครื่องมือประจำตัวช่างตามข้อกำหนด
ASV-CAR-2-036ZB ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์
ASV-CAR-2-037ZB ใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษในงานบริการยานยนต์
ASV-CAR-2-038ZB ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องยนต์ดีเซล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0362-A : บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด
CB-0335-A : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
CB-0118-A : วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
CB-0284-A : วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
CB-0024-A : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
CB-0320-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
CB-0344-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
CB-0345-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ยินดีต้อนรับ